Jobs : ร่วมงานกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี จี เอ็นจิเนียริ่ง ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. SERVICE ENGINEER (1 อัตรา)

2. เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ (1 อัตรา)

ขั้นตอนการสมัครงาน:

– ส่งใบสมัครงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่ระบุถึง ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ระบุใน TRANSCRIP ประวัติการฝึกงาน และหลักฐานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
(ทางบริษัทขอให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการสัมภาษณ์ งานคือ ประวัติครอบครัว ส่วนตัว และประวัติการทำงานหรือการฝึกงานโดยละเอียด) ทาง
E-mail: wisitt@cg-engineer.com
– เรียกสัมภาษณ์หลังได้รับใบสมัครงาน
– ทดลองงานระยะเวลา 3 เดือนเมื่อผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์
– รับบรรจุเป็นพนักงานประจำ


————————————————————————————————

ตำแหน่ง : SERVICE ENGINEER (1 อัตรา)

1. คุณสมบัติเบื้องต้น:
– เพศ ชาย และเป็นผู้ที่เรียนจบการศึกษา ในหลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
2. วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

2. คุณสมบัติทั่วไป:
– ผ่านการเกณฑ์ทหาร
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
– มีใจรักงานบริการ มีความพร้อมการเดินทางทั่วประเทศ
– สามารถเดินทางไปต่างประเทศ

3. คุณสมบัติพิเศษ:
– มีความถนัดด้านงานวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
– เขียนโปรแกรมควบคุม และออกแบบวงจรควบคุมได้
– มีความถนัดด้านงานซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ เครื่องมือวัด
– มีความชอบหรือสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของชิ้นส่วนที่ออกแบบและผลิตขึ้นได้
– ในกรณีมีประสบการณ์การทำหุ่นยนต์แข่งขัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ขอบข่ายงาน:
4.1 งานในหน้าที่ SERVICE ENGINEER รับผิดชอบงานด้าน การประกอบเครื่องมือทดสอบที่ผลิตขึ้นตามแบบ ติดตั้งเครื่องมือทดสอบทั้งเครื่องที่บริษัทผลิตเองและเครื่องที่นำเข้าจาก ต่างประเทศ ฝึกการใช้เครื่องมือให้กับลูกค้า การตรวจเช็คซ่อมบำรุงประจำปี การสอบเทียบเครื่องมือ การให้คำปรึกษาทางเทคนิค วิเคราะห์ที่มาของปัญหา
เมื่อลูกค้าต้องการ
4.2 พื้นที่ให้บริการลูกค้า
– ในประเทศ พื้นที่หลักคือกรุงเทพฯและปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
– ต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่าและแอฟริกา

5. ผลตอบแทนและสวัสดิการ:
– อัตราเงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
– ให้การอบรมด้านการสอบเทียบในระบบ ISO/IEC : 17025 และอบรมด้าน เทคนิคการจัดการเครื่องมือวัดจาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง (ญี่ปุ่น อเมริกา)
– ประกันสังคมตามกฏหมายกำหนด
– มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (พิเศษสำหรับพนักงาน)
– วันหยุดตามกฎหมายกำหนด

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : พิจารณาตามความสามารถ
ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การวัดคุม คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์ คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์


————————————————————————————————

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ (1 อัตรา)

1. คุณสมบัติเบื้องต้น:
– เพศ หญิง และเป็นผู้ที่เรียนจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาบัญชี
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
– มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป:
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
– มีความละเอียดรอบคอบทำงานอย่างเป็นระบบ 
– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และความซื่อสัตย์
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมพื้นฐานได้

3. คุณสมบัติพิเศษ:
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี
– สามารถส่งภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนต่อสรรพากรได้

4.ขอบข่ายงาน:
4.1 งานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่บัญชี รับผิดชอบงานด้าน การบัญชี การรับสินค้า ออกใบกำกับภาษีขาย ออกหนังสือรับรองหักณ ที่จ่าย วางบิล จ่ายเช็ค ดูแลการสต็อกอะไหล่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 สถานที่ปฎิบัติงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง 
109/58 ลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5. ผลตอบแทนและสวัสดิการ:
– อัตราเงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
– ประกันสังคมตามกฏหมายกำหนด
– วันหยุดตามกฎหมายกำหนด

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : พิจารณาตามความสามารถ
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชีคณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การบัญชีคณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชีคณะ : บัญชีคณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคารคณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การธนาคารและการเงินคณะ : การเงิน