Services

Modification

Modification for Unsupport Instruments From the Manufacture เป็นการ Modify เครื่องทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้สามารถเชื่อมต่อกับ Computer สำหรับเก็บข้อมูลและทำสถิติเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุมกระบวนการผลิต นอกจากนี้การ Modify ยังรวมไปถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เก่าหรือล้าสมัยให้เป็นเครื่องที่ทันสมัยขึ้น และมีความเที่ยงตรงเป็นมาตรฐาน เช่น Analog Temperature Controller , Recorder เป็นต้น

 

Calibration

Verification and Calibration สำหรับโรงงานที่ทำ ISO9000 และ QS9000 เป็นการสอบเทียบและปรับแต่งให้ได้มาตรฐาน พร้อมกับออก Certificate ให้โรงงานนั้น ๆ

 

Prevention

CPMP (Calibration and Preventive Maintenance Program) เป็นการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องเข้าสู่มาตรฐานตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงงานที่ทำงานตลอดเวลาหรือโรงงานที่ทำ ISO9000 และ QS9000

 

Emergency Call

ให้บริการซ่อมแบบฉุกเฉินในกรณีเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้ง สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภายใน 48ชั่วโมง สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

Contact Us