Top
ปรัชญาองค์กร
ปรัชญาของบริษัท
  • CG Engineering คือผู้นำด้านการผลิตให้บริการชั้นเลิศด้านเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
  • CG Engineering คือศูนย์รวมบริการงานวัดแบบครบวงจร (one stop service) ในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
  • CG Engineering เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นผู้นำแห่งวิทยาการการวัดในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
  • CG Engineering มีสมาชิกทุกคนเป็นเสมือนเครือญาติ ร่วมแรงร่วมใจ สรรสร้าง พัฒนา บริษัทให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์
บริษัทธำรงไว้ซึ่งความเหนือกว่าในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน (Eco-System for Operations) วัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นไปตามเข็มมุ่งของบริษัทอันนำไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนด เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสำคัญดังนี้
  • หลักการสร้างค่านิยมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของสมาชิก
  • หลักการร่วมมือทำงานด้วยกัน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective and Efficient Operations)
  • หลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้บังเกิดความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพราะลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้บริษัทดำรงอยู่ได้ในธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • หลักการสร้างความได้เปรียบและเหนือกว่าในเชิงแข่งขัน (Competitive Advantages) ต่อคู่แข่งในระยะยาว
พันธกิจ
สร้างสรรค์บริษัทสู่ความเป็นเลิศของผู้ให้บริการดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย